Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (ďalej len „EZÚS Rába-Dunaj-Váh“) v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (ďalej výzva) v rámci Fondu malých projektov, ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Predmet/prioritná os Výzvy na predkladanie žiadosti:

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

  • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Typ výzvy:                                                    časovo ohraničená výzva

Dátum vyhlásenia:                                       03.11.2021

Termín uzávierky                                         03.12.2021

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vyčlenených na výzvu pre:

  • PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti: 618.176,52 EUR

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie územia oprávneného na podporu, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí o finančný príspevok, ako aj informácie o výberovom procese sú uvedené v balíku dokumentov pre žiadateľa. Výzvu a všetky súvisiace dokumenty si môžete stiahnuť kliknutím na nižšie uvedené odkazy ako „Balik dokumentov.zip“ súbor, prípadne jednotlivo.

Podrobné pravidlá implementácie projektu, pravidlá  viditeľnosti a vyúčtovania úspešných projektov, ako aj pravidlá týkajúce sa povinnosti podávania správ a formulárov pre úspešné projekty sú dosiahnuteľné so stiahnutím súboru „SKHU/WETA/2101 balík implementácie“  

Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku, ohľadom ktorých budú informácie zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu (www.skhu.eu) a  Fondu malých projektov (www.rdvegtc-spf.eu).

Prajeme Vám veľa úspechov!

Priložené dokumenty: