+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Fond malých projektovFond malých projektov predstavuje nástroj na podporu projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni.

Celkovým cieľom Fondu malých projektov (FMP) je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov.

Fond malých projektov bude implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich špecifických cieľov:

PO1 – Príroda a kultúra

Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Výsledkami špecifického cieľa SO11 by mali byť:
• Lepšie využívanie endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu na podporu trvalo udržateľného rozvoja miestnych ekonomík;
• Zvýšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory kultúrnych aktivít a aktivít súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody;
• Zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory spoločných aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt;
• Zvýšenie počtu návštevníkov programovej oblasti.

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Výsledkami špecifického cieľa SO41 by mali byť projekty zamerané na vnútornú sociálnu súdržnosť programovej oblasti a na posilnenie a zlepšenie úrovne medziinštitucionálnej spolupráce.

Ďalšie očakávané výsledky:
• posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, aktívna cezhraničná výmena skúseností,
• zvýšenie kapacít zapojených inštitúcií a posilnenie záujmu o cezhraničné aktivity,
• zlepšenie vzájomného porozumenia a zblíženie medzi etnickými skupinami žijúcimi v regióne,
• zvýšenie počtu dlhodobých (inštitucionalizovaných) partnerstiev,
• vysoká úroveň sociálnej účasti na cezhraničných aktivitách,
• vysoký počet trvalo udržateľných podujatí, akcií zahŕňajúcich celý programový región,
• zlepšenie úrovne dvojjazyčnosti v rámci programového regiónu.

Malé projekty musia byť zamerané na jednu z cieľových skupín:

PO1 – Príroda a kultúra

• obyvateľstvo oprávneného územia
• miestne komunity
• podnikatelia
• turisti
• neziskové organizácie

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

• regionálne a miestne organizácie
• verejné a súkromné inštitúcie poskytujúce cezhraničné služby
• verejné inštitúcie

Dve riadiace organizácie (Európske zoskupenia územnej spolupráce) sú zodpovedné za implementáciu Fondu malých projektov.

EZÚS Rába-Dunaj-Váh v západnej časti programového územia EZÚS Via Carpatia vo východnej časti programového územia
Bratislavský kraj Banskobystrický kraj
Trnavský kraj Košický kraj
Nitriansky kraj Borsod-Abaúj-Zemplén župa
Budapest főváros Heves megye
Pest megye Nógrád megye
Komárom-Esztergom megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Győr-Moson-Sopron megye