+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Inštitucionálne zabezpečenie FMPFond malých projektov (FMP) podporuje projekty menšieho charakteru v rámci Prioritnej osi 1 a 4. FMP je riadený dvoma strešnými projektami, z ktorých jeden je implementovaný v západnej časti oprávneného územia programu a druhý vo východnej časti programového územia.

Vedúci prijímateľ Fondu malých projektov (FMP VP) – Prijímateľ, ktorý vo svojom mene a v mene partnera/partnerov FMP predložil žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z EFRR na strešný projekt, je zodpovedný za implementáciu Fondu malých projektov. Vedúci prijímateľ FMP je hlavným kontaktným bodom v rámci administratívneho a kvalitatívneho hodnotenia. FMP VP pre východnú oblasť je: EZÚS Via Carpatia s r.o., FMP VP pre západnú oblasť je: EZÚS EZÚS Rába-Dunaj–Váh s r.o.

Partner Fondu malých projektov (FMP P) – Subjekt realizujúci strešný projekt, ktorý uzavrel s FMP VP partnerskú zmluvu. V rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko sa realizujú projekty v rámci 2 partnerstiev:

pre západnú oblasť:
EZÚS Rába-Dunaj–Váh s r.o.
Trnavský samosprávny kraj
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

pre východnú oblasť:
EZÚS Via Carpatia s r.o.
Košický samosprávny kraj
Szechényi Programiroda Nonprofit Kft.

Monitorovací výbor pre Fond malých projektov – Orgán menovaný Vedúcim prijímateľom Fondu malých projektov na účely výberu, monitorovania realizácie projektov a schvaľovania dokumentov týkajúcich sa realizácie výziev na malé projekty.

Zoznam členov MV si môžete stiahnuť tu.

Informačné body doplňujú prácu Spoločného technického sekretariátu. Žiadateľom o poskytnutie FP a prijímateľom pomoci poskytujú aktuálne informácie o programe a v prípade potreby odborné poradenstvo. Pre západnú programovú oblasť sú zriadené Informačné body v Bratislave a Nitre.