+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

FAQČo ak mám inú otázku, ktorá nie je uvedená v zozname často kladených otázok FAQ?

Sekcia často kladených otázok je priebežne aktualizovaná a dopĺňaná o nové informácie a otázky od žiadateľov. Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku, prosím pošlite nám e-mail na: info@rdvegtc-spf.eu a odpovieme Vám ihneď ako to bude možné.


VŠEOBECNÉ OTÁZKY:

Čo znamená Fond malých projektov?

Fond malých projektov (FMP) je nástroj na podporu projektov menšieho rozsahu (príspevok z EFRR v sume od 20 000 - 50 000 Eur). Sú to finančné prostriedky na realizáciu malých projektov v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (PO1 - Príroda a kultúra a PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti).

Ako sa uskutočňuje financovanie malých projektov?

Realizácia malých projektov si vyžaduje predfinancovanie. Vedúci prijímateľ predkladá žiadosť o platbu len raz, a to po ukončení realizácie projektu.

Kto sa môže uchádzať o príspevok?

V rámci Fondu malých projektov sa o finančný príspevok z EFRR môžu uchádzať subjekty vykonávajúce činnosť v oprávnených programových oblastiach v súlade s Kapitolou 3.2 Príručky pre žiadateľa v Slovenskej republike alebo v Maďarsku, ktoré majú právnu formu uvedenú v Kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa.

Aká je doba realizácie projektu?

Doba realizácie malého projektu spravidla nemôže presahovať 12 mesiacov. Vo výnimočných a písomne odôvodnených prípadoch sa doba realizácie projektu môže po schválení Monitorovacím výborom pre Fond malých projektov predĺžiť na 18 mesiacov.

Aká je minimálna a maximálna suma príspevku poskytovaného z EFRR?

Suma minimálneho príspevku poskytovaného z EFRR je 20 000 Eur.
Suma maximálneho príspevku poskytovaného z EFRR je 50 000 Eur.

Aké sú požiadavky na partnerstvo?

Základnou požiadavkou pre vznik partnerstva je, aby sa do projektu zapojil aspoň jeden slovenský a aspoň jeden maďarský partner. Kritérium partnerstva sa považuje za automaticky splnené, ak je žiadateľom príspevku Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

Kto je vedúcim partnerom malého projektu a aké má povinnosti?

Určenie vedúceho partnera malého projektu v rámci partnerstva je otázkou dohody medzi partnermi. Vedúci partner zodpovedá za koordináciu projektového partnerstva. Vedúci partner malého projektu predkladá žiadosť o príspevok v mene celého konzorcia a je hlavnou kontaktnou osobou vedúceho prijímateľa FMP (EZÚS). Zákonný zástupca vedúceho partnera malého projektu podpisuje Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku.

Kto je partnerom malého projektu a aké má povinnosti?

Určenie partnera malého projektu v rámci partnerstva je otázkou dohody medzi partnermi. Partnerom malého projektu je subjekt zúčastňujúci sa projektu, ktorý partnerstvo potvrdil svojím podpisom. Partner malého projektu sa aktívne zúčastňuje prípravy a realizácie projektu a vedúcemu partnerovi malého projektu počas vybavovania záležitostí súvisiacich s projektom poskytuje podporu, vyhľadáva informácie a pripravuje podkladové materiály.

Môže organizácia, ktoré sídli na východnom programovom území, ale má registrovanú pobočku aj na západnom programovom území, predložiť žiadosť o príspevok na obidvoch programových územiach (ETA/WETA)?

Áno, ale s podmienkou, že projekt bude realizovať na programovom území, na ktorom predložila žiadosť o príspevok.

Môžu byť partnermi projektu aj podnikatelia?

Podnikatelia sa nemôžu uchádzať o príspevok.

PREDKLADANIE ŽIADOSTI: ROZPOČET / VYÚČTOVANIE:

Musia sa k Správe o prieskume trhu tvoriacej prílohu Formulára žiadosti o príspevok priložiť cenové ponuky?

Pri predkladaní žiadosti o príspevok sa k Správe o prieskume trhu nemusia priložiť originálne podporné dokumenty.

Prečo sa pri zostavovaní rozpočtu musí zohľadňovať priemerná cena prieskumu trhu?

Cena uvedená v rozpočte predkladanej žiadosti o príspevok sa stanovuje ako priemer troch cenových ponúk z toho dôvodu, že ceny sa počas realizácie projektu môžu odchýliť od prieskumu trhu realizovaného pri príprave žiadosti v pozitívnom aj negatívnom smere. Cieľom prieskumu trhu pri príprave žiadosti o príspevok je zabezpečiť, aby sa v rozpočte projektu uvádzali reálne ceny. Počas realizácie projektu sa v rámci obstarávania bude musieť uskutočniť ďalší prieskum trhu, a tu sa už bude musieť vybrať najnižšia cena.

Môžu sa vyúčtovať aj náklady na vypracovanie projektu?

Náklady na vypracovanie projektu či poplatok za úspešnosť projektu sa nemôžu vyúčtovať.

Môže sa predložiť projekt s rozpočtom presahujúcim 50 000 Eur pri zvýšení spoluúčasti (napr. v prípade žiadosti o príspevok z FMP na istú časť väčšieho projektu)?

Maximálna suma príspevku z EFRR je 50 000 Eur pri 15 % spolufinancovaní partnerov. Vo Formulári (žiadosti) nie je možné zvýšiť sumu príspevku z EFRR ani sumu spolufinancovania.

Rozpočet: Ako sa určí hodnota rozpočtovej položky v prípade festivalu, keď sa v čase prípravy projektu ešte nerozhodlo o tom, akého interpreta festival osloví? Keďže medzi honorármi rôznych umelcov sú veľké rozdiely, akou metódou sa to dá vopred stanoviť?

V prípade festivalov sa odporúča vyžiadať si od dodávateľov cenové ponuky s konkrétnymi požiadavkami (napr. hudobný štýl, počet členov hudobného telesa, dĺžka vystúpenia v minútach, honorár za živú hudbu a pod.).

Môže projekt generovať príjmy na udržanie jeho výsledku alebo výstupu?

Projekty realizované v rámci Fondu malých projektov nemôžu generovať žiadne príjmy. Ak k tomu však dôjde, vedúci prijímateľ musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť EZÚS a príspevok z EFRR vo výške zodpovedajúcej zisku vrátiť EZÚS.
Výstupy a výsledky projektu nemôžu generovať príjmy (napr. nemôžu sa predávať publikácie financované z projektových zdrojov, na podujatiach a koncertoch zorganizovaných v rámci projektu sa nemôže vyberať vstupné a pod.). Pri prevádzkovaní určitých projektov však môže v dôsledku prefakturovania nákladov (napr. na vodu, elektrinu či vykurovanie objektov renovovaných v rámci projektu) vzniknúť príjem, pri ktorom sa dá preukázať, že prijatá suma bola nevyhnutná a reálne vynaložená na prevádzku.

Môže partner, ktorý nemá svoj rozpočet, fakturovať?

Partner bez rozpočtu nemôže mať náklady a nemôže ani fakturovať.

Musí mať žiadateľ cezhraničného partnera z blízkeho alebo susedného regiónu? Môže partnerstvo fungovať ak partneri nie sú zo susedných regiónov?

Žiadosť o príspevok môžu predkladať aj partneri, ktorí nie sú zo susedných regiónov.

GDPR:

Aké informácie o žiadateľovi vyžaduje Fond malých projektov?

Fond malých projektov od žiadateľov vyžaduje a spravuje len informácie nevyhnutné pre fungovanie programu a spravuje ich v súlade s predpismi EÚ.

PLÁNOVANIE PROJEKTOVEJ ČINNOSTI:

Aké činnosti podporuje Fond malých projektov?

Indikatívny zoznam činností, ktoré môžu získať finančný príspevok v rámci prioritných osí PO1- Príroda a kultúra a PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti nájdete v Kapitole 2 Príručky pre žiadateľa.

Môže si žiadateľ vyberať len z činností uvedených v Príručke pre žiadateľa?

Zoznam činností v Príručke pre žiadateľa je indikatívny a môže sa rozšíriť o činnosti, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov programu a špecifických cieľov prioritnej osi.

Môže si žiadateľ vybrať len jednu hlavnú činnosť?

Formulár žiadosti o finančný príspevok umožňuje výber jednej hlavnej činnosti, ale žiadosť môže byť v súlade aj s ďalšími činnosťami.

Môže určitý projekt prispieť k dosiahnutiu špecifických cieľov oboch prioritných osí súčasne?

Jeden projekt musí prispieť k dosiahnutiu špecifických cieľov jednej z prioritných osí.

Môže žiadateľ žiadať o príspevok na realizáciu činnosti, ktorej lokalita sa nachádza mimo programovej oblasti?

Žiadať o finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko je možné len na činnosti realizované na určenom programovom území, pričom vyúčtovať je možné len náklady vzniknuté a reálne uhradené na príslušnom programovom území.

Čo znamená spoločná príprava, spoločná realizácia, spoločný personál a spoločné financovanie?

Partneri projektu musia spolupracovať aspoň na troch z nižšie uvedených požiadaviek. Spoločná príprava a spoločná realizácia je pri všetkých projektoch povinná, ako tretiu oblasť spolupráce si partneri môžu vybrať spoločný personál alebo spoločné financovanie.
Spoločný personál v tomto prípade znamená, že si projekt bude vyžadovať jedného projektového manažéra u každého z partnerov.
V prípade spoločného financovania celkový rozpočet projektu tvorí súčet rozpočtov jednotlivých partnerov.
Partneri môžu spolupracovať vo všetkých štyroch oblastiach.

Sú personálne a kancelárske alebo administratívne náklady povinné?

Áno. Personálne náklady tvoria vo všeobecnosti 15 %, ale v rámci PO1 v prípade infraštruktúry a stavebných prác paušálne 5 %.
Kancelárske a administratívne náklady tvoria povinne 15 % personálnych nákladov.

REALIZÁCIA:

Aké obmedzenia sa vzťahujú na dobu realizácie projektu?

Projekt sa musí dokončiť najneskôr do 31.08. 2021.
Doba realizácie malého projektu spravidla nemôže presahovať 12 mesiacov.

Aký je najskorší termín zahájenia realizácie projektu?

Realizácia projektu sa môže začať najskôr v deň nasledujúci po predložení žiadosti o príspevok. Do ukončenia hodnotiaceho procesu a podpísania zmluvy môže žiadateľ realizovať projekt na vlastnú zodpovednosť a pri dodržiavaní podmienok, ktoré budú v platnosti aj po podpísaní zmluvy, čiže všetkých povinných predpisov a pravidiel týkajúcich sa programu.

Ako sa majú dokumentovať jednotlivé indikátory?

V Kapitole 8 Príručky pre žiadateľa sú uvedené definície jednotlivých indikátorov a spôsoby ich zdokumentovania.

Ako a dokedy je možné uskutočniť zmenu projektu?

Postup pri zmene projektu je uvedený v Kapitole 2.2 Príručky pre prijímateľov. Žiadosť o zmenu projektu sa musí predložiť najneskôr 45 dní pred ukončením projektu.

Čo musí byť uvedené na faktúrach vzniknutých počas realizácie projektu?

Pri vyúčtovaní nákladov je zakázaná akákoľvek forma dvojitého financovania. Aby sa tomu predišlo, prijímateľ malého projektu musí originálne faktúry a ostatné účtovné doklady rovnocenné s faktúrami potvrdiť nasledovným spôsobom:
Suma ... Eur bezprostredne súvisí s realizáciou projektu (skrátený názov a číslo projektu) spolufinancovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Aké je časové kritérium pre oprávnenosť nákladov?

Za oprávnené náklady sa považujú náklady, ktoré vznikli počas doby realizácie projektu, resp. boli uhradené najneskôr do 30 dní po ukončení projektu. Najskorším dátumom projektu uvedeným v žiadosti je dátum predloženia žiadosti o finančný príspevok.

Aké sú územné kritéria oprávnenosti nákladov?

V súlade s územnou platnosťou oprávnenosti nákladov je z Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko možné vyúčtovať len náklady vzniknuté a reálne zaplatené na západnom programovom území.

Koľko cenových ponúk si musia pri obstarávaní vyžiadať maďarskí partneri?

Obstarávanie pod hraničnou hodnotou verejného obstarávania je opísané v Kapitole 2.9 Elszámolási segédlet (Pravidlá oprávnenosti výdavkov).
V prípade obstarávania v hodnote rovnej alebo vyššej ako netto 5 000 Eur sa prijímateľ malého projektu musí v záujme potvrdenia súladu s trhovou cenou rozhodnúť na základe minimálne 3 platných a porovnateľných cenových ponúk na rovnaký predmet obstarávania s jednoznačne uvedenou cenou predložených od seba nezávislými predkladateľmi.
V prípade obstarávania v hodnote od netto 1 000 do 5 000 Eur je pre potvrdenie trhovej ceny potrebné predložiť minimálne jednu ďalšiu cenovú ponuku (teda celkom 2) predloženú subjektami nezávislými od seba aj od prijímateľa malého projektu na podobný produkt alebo službu.
V prípade obstarávania v hodnote do netto 1 000 Eur sa potvrdenie trhovej ceny nevyžaduje.
V prípade obstarávania v hodnote rovnej alebo vyššej ako netto 1 000 Eur, ak ktorákoľvek z cenových ponúk špecifikovaných vo vyššie uvedených bodoch pochádza od právnickej osoby zodpovedajúcej in-house obstarávaniu, sa okrem tejto cenovej ponuky vyžaduje aj predloženie vyššie stanoveného počtu nezávislých cenových ponúk.

Koľko cenových ponúk si v rámci obstarávania musí vyžiadať slovenský partner?

Obstarávanie na strane slovenského partnera upravuje dokument Príručka k procesu verejného obstarávania. Dokument a jeho prílohy sú k dispozícii na stiahnutie na stránke EZÚS RDV.
http://rdvegtc-spf.eu/wp-content/uploads/2018/07/Príručka-VO_verzia-2.0.pdf

EFRR / SPOLUFINANCOVANIE:

Aký je pomer príspevku z EFRR a spolufinancovania?

Príspevok poskytovaný z EFRR predstavuje 85 % celkových oprávnených nákladov malého projektu, a to minimálne 20 000 Eur a maximálne 50 000 Eur na projekt.
Zvyšných 15 % celkových nákladov zabezpečujú prijímatelia malého projektu svojpomocne, čiže formou tzv. spolufinancovania z vlastných zdrojov. Základom spolufinancovania z vlastných zdrojov môžu byť vlastné finančné prostriedky alebo úverové zdroje prijímateľa.

Ako sa preukazuje finančná spôsobilosť?

Vedúci partner a projektový partner musia byť finančne spôsobilí zabezpečiť spolufinancovanie projektu. Prehlásenie o splnení tohto kritéria tvorí Prílohu č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí. Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančného príspevku sú prijímatelia povinní splnenie tejto podmienky preukázať predložením potvrdenia (výpisu z bankového účtu, úverovej zmluvy, rozhodnutia zastupiteľského orgánu), ktoré v čase jeho predloženia nie je staršie ako 3 mesiace.

Je rozdelenie nákladov medzi projektovými partnermi pevne stanovené?

Najvyšší povolený pomer z celkového rozpočtu jednotlivých projektových partnerov je 70 percent : 30 percent. V prípade vyššieho alebo nižšieho pomeru žiadosť o príspevok nebude schválená.

Ako sa majú vyúčtovať personálne náklady? Akými dokumentami sa musia doložiť tieto náklady?

Personálne náklady tvoria vo všeobecnosti 15 % priamych nákladov, ale v rámci PO1 v prípade infraštruktúry a stavebných práce to je paušálnych 5 %.
Oprávnené sú náklady mzdového charakteru vzniknuté v súvislosti so zamestnancami, ktorí sú v priamom zamestnaneckom vzťahu s organizáciou prijímateľa malého projektu a zabezpečujú činnosti projektového manažmentu alebo ďalšie projektové úlohy.
Pri vyúčtovaní personálnych nákladov sa organizácii stanovenej za overovateľa nemusia predkladať účtovné doklady.

Aká je výška paušálnej sumy určenej na kancelárske a administratívne náklady a aké položky sem spadajú?

Kancelárske a administratívne náklady sa účtujú ako paušálne náklady vo výške 15 % personálnych nákladov vyúčtovaných na projekt.
Zoznam oprávnených kancelárskych a administratívnych nákladov nájdete v Kapitole 5.2 Príručky oprávnenosti výdavkov.
Pri vyúčtovaní kancelárskych a administratívnych nákladov sa organizácii stanovenej za overovateľa nemusia predkladať účtovné doklady.

V akej forme sa vykonáva kontrola projektu?

V oboch členských štátoch sa kontrola projektu zameriava na kontrolu oprávnenosti nákladov vzniknutých počas realizácie projektu, na potvrdenie oprávnenosti, na správnosť nákladov, na kontrolu hospodárnosti a efektívnosti a na kontrolu kritérií oprávnenosti.
Kontrolné činnosti prvého stupňa bude v prípade maďarských prijímateľov vykonávať v zmysle Nariadenia vlády č. 238/2015. (IX.4.) Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Kontrolu prvého stupňa v prípade slovenských prijímateľov bude vykonávať Úrad Trnavského samosprávneho kraja.
Kontrola bude zahŕňať všetky administratívne, finančné, odborné a miestne kontroly zamerané na stanovenie toho, či prijímateľ projektu svoje povinnosti zakotvené v zmluve o poskytnutí príspevku EÚ splnil v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a národnou legislatívou.

FINANČNÉ VYÚČTOVANIE:

Ako sa majú vyúčtovať náklady vzniknuté v inej mene ako v eurách?

Náklady, ktoré vznikli v inej mene ako v eurách sa musia prepočítať na eurá podľa platného kurzu stanoveného Európskou komisiou pre mesiac, v ktorom sa výkazy predkladajú. Kurzový lístok nájdete na linke:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Ako prebieha vyúčtovanie malých projektov?

Každý prijímateľ malého projektu vrátane vedúceho prijímateľa malého projektu je povinný individuálne pripraviť a do pätnástich (15) kalendárnych dní od dátumu ukončenia realizácie projektu predložiť organizácii stanovenej podľa príslušnosti jeho krajiny za overovateľa finančnú správu obsahujúcu náklady vzniknuté počas realizácie projektu, ktoré chce vyúčtovať, a to v eurách a v úradnom jazyku svojej krajiny.
Finančná správa prijímateľa malého projektu musí obsahovať všetky podstatné informácie (realizované činnosti, dosiahnuté výsledky, indikátory, splnenie informačnej povinnosti) a finančné výkazy a projektové dokumenty potvrdzujúce v nich uvádzané náklady v súlade s pokynmi príručky "Pravidlá oprávnenosti výdavkov".
Podmienkou overenia nákladov je ich finančné plnenie. Vyplatenie nákladov vzniknutých prijímateľovi malého projektu počas doby oprávnenosti nákladov sa uskutoční najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní od dátumu ukončenia realizácie projektu.
Prijímateľ malého projektu musí finančnú správu predložiť v papierovej podobe bez príloh (príjemcovia v Maďarsku s priloženými originálnymi faktúrami) aj v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx, ako aj v podpísanej a naskenovanej podobe vo formáte .pdf) vrátane podkladovej dokumentácie (na USB kľúči).
Organizácia stanovená za overovateľa správu do tridsiatich (30) kalendárnych dní po jej predložení overí a príjemcovi pošle potvrdenie o oprávnenosti nákladov.
Na úrovni projektu (Záverečná správa malého projektu): Vedúci prijímateľ malého projektu na základe finančnej správy prijímateľa malého projektu predloženej prijímateľom malého projektu a potvrdenia o oprávnenosti nákladov vystaveného kontrolnými orgánmi vyhotoví Záverečnú správu malého projektu a Žiadosť o vyplatenie malého projektu, ktoré v papierovej podobe vrátane súhrnných príloh v elektronickej podobe (na USB kľúči) predloží najneskôr do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od ukončenia projektu EZÚS RDV.
Ďalšie informácie nájdete na stránke http://rdvegtc-spf.eu/letoltes/ v súbore Dokumenty k realizácii.

Komu bude projekt vyplatený?

Finančný príspevok bude po schválení záverečnej správy vyplatený vedúcemu partnerovi malého projektu vo forme nenávratného príspevku. Vedúci partner malého projektu zodpovedá za rozdelenie finančného príspevku medzi partnermi v súlade s podmienkami zakotvenými v Partnerskej dohode.

Aké ďalšie činnosti sa vyžadujú po ukončení projektu?

Projekty podporené z Fondu malých projektov musia byť povinne udržateľné.
Po ukončení projektu sa musí zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektu z hľadiska financovania, ľudských zdrojov aj technických podmienok; v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry sa o týchto skutočnostiach musí vypracovať počas 5 rokov po ukončení projektu každoročná výročná správa; v prípade projektov nezahŕňajúcich investície do infraštruktúry (tzv. soft-projektov) sa takáto správa musí vypracovať len prvý rok po ukončení projektu.
Termín pre predloženie Správ o udržateľnosti malého projektu je do 30 kalendárnych dní po ukončení príslušného obdobia určeného na predkladanie správ.

Ako sa má archivovať projektová dokumentácia?

V súlade s Článkom 140 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa všetky dokumenty súvisiace s realizáciou projektu musia uchovať v sídle partnerov zúčastnených na realizácii projektu (žiadosť o príspevok, správy o projekte a pod.) a archivovať aj v elektronickej podobe ( vo formátoch .xls, .doc, .pdf).

KOMUNIKÁCIA:

Aké sú požiadavky na zviditeľnenie a propagáciu projektu?

Minimálne požiadavky na zviditeľnenie projektu:
a) Dočasná informačná tabuľa a plagát: Prijímateľ projektu je povinný počas realizácie projektu umiestniť na viditeľnom a verejne dostupnom mieste (napr. pri vchode do budovy) dočasnú informačnú tabuľu a plagát.
b) Trvalá informačná tabuľa alebo plaketa: Trvalá informačná tabuľa alebo plaketa sa vyžaduje len v prípade projektov, ktoré zahŕňajú náklady na infraštruktúru a stavebné práce. Prijímateľ po ukončení realizácie projektu umiestni na mieste (-ach) investícií trvalú informačnú tabuľu alebo plaketu.
c) Webová stránka: Prijímatelia sú povinní na svojej webovej stránke (ak majú) uverejniť informácie o projekte vrátane jeho cieľov a výsledkov; každý projekt však nemusí mať svoju webovú stránku.
d) Verejné projektové podujatie: Počas realizácie projektu sa musí usporiadať minimálne jedno verejné projektové podujatie. Môže to byť napríklad stretnutie zástupcov prijímateľov a zúčastnených partnerov projektu a ich hostí so zástupcami tlače, médií alebo zástupcami či obyvateľmi príslušnej oblasti s cieľom predstaviť projektové činnosti a ciele realizácie projektu.
Organizovanie projektového podujatia sa musí oznámiť Vedúcemu prijímateľovi Fondu malých projektov (EZÚS) dva (2) týždne pred termínom podujatia. Šablóny sú dostupné na stránke www.rdvegtc-spf.eu
Podrobné požiadavky na zviditeľnenie projektu nájdete v Príručke viditeľnosti malých projektov.

Čo sa má uvádzať na komunikačných materiáloch projektu?

Požiadavky na zviditeľnenie a propagáciu projektu obsahuje Príručka viditeľnosti malých projektov.
Všetky komunikačné materiály projektov financovaných z Fondu malých projektov v rámci Programu musia obsahovať:
- a) Logo Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
- b) Logo EZÚS Rába-Dunaj-Váh
- c) Odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja
- d) Slogan programu: Budujeme partnerstvá
- e) Odkaz na webové stránky www.skhu.eu a www.rdvegtc-spf.eu
- f) Odvolanie sa na to, že komunikačný materiál nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie („Obsah tohto/tejto ... nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“)
Vyššie uvedené odkazy sa musia uvádzať pri všetkých informačných a propagačných činnostiach realizovaných a financovaných prostredníctvom projektu, napr. na publikáciách, webových stránkach, darčekových predmetoch, podujatiach a ostatných výstupoch. V prípade darčekových predmetov malých rozmerov s výrazne obmedzeným povrchom ako napr. perá, USB-kľúče či visačky stačí umiestniť logo programu alebo jeho derivovanú verziu (ďalšie informácie sú uvedení v Brand book-u). Kópia týchto materiálov sa musí poskytnúť aj EZÚS RDV.

Čo robiť v prípade, ak ste v zozname častých otázok (FAQ) nenašli odpoveď na svoju otázku?

Túto časť priebežne dopĺňame o nové informácie a otázky potenciálnych žiadateľov. Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, pošlite prosím e-mail na adresu info@rdvegtc-spf.eu a Vašu otázku čo najskôr zodpovieme.