Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným  vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových žiadostí Fondu malých projektov (FMP) v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko.

Predmet/prioritná os výzvy na predkladanie žiadosti:

  • Prioritná os: PO 3 – Inštitucionálne spolupráce
  • Špecifický cieľ: ISO1 – SO(c) Budovanie vzájomnej dôvery, najmä podporou činností, ktoré posilňujú medziľudské vzťahy.

Dátum vyhlásenia:               16.10.2023

Termín uzávierky:                15.11.2023, 15:00

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu: 1 450 000 EUR

Podrobné pravidlá výzvy, kritériá oprávnenosti, podmienky predkladania žiadostí o finančný príspevok, ako aj informácie o výberovom procese a anglická verzia užívateľskej príručky Interreg+ sú súčasťou balíku dokumentov pre žiadateľa.

Slovenská verzia užívateľskej príručky Interreg+návrh Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku budú publikované neskôr.

Výzva a všetky súvisiace dokumenty sú dostupné na stiahnutie ako súbor „Balik dokumentov.zip“, prípadne jednotlivo.

Počas trvania výzvy sa uskutočnia informačné dni pre žiadateľov na Slovensku aj v Maďarsku. Podrobnosti týkajúce sa týchto podujatí budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu (www.skhu.eu) a  Fondu malých projektov (www.rdvegtc-spf.eu ).

Prajeme Vám veľa úspechov!

Priložené dokumenty: