Monitorovací výbor pre Fond malých projektov EZÚS RDV spustil dňa 25. júla 2020 písomné hlasovanie do 3. augusta 2020. 

Počas hlasovania primárnym cieľom bolo zhrnutie a schválenie zoznamu projektových žiadostí predložených v rámci 3. hodnotiaceho kola (01.10.2019-28.02.2020) výzvy na prekladanie malých projektov SKHU/WETA/1901. 

Per rollam-om bolo schválených 17 projektových žiadostí, z toho 3 žiadosti v rámci prioritnej osi 1 s príspevkom z EFRR vo výške 142 122,10 €, v zmysle tabuľky č.1., a 16 žiadostí v rámci prioritnej osi 4 s príspevkom z EFRR vo výške 718684,49 €, v zmysle tabuľky č.2.

Ďalšie informácie o Fonde malých projektov EZÚS RDV sú dostupné na: http://rdvegtc-spf.eu/?lang=sk

Zoznam schválených projektov je možné stiahnuť tu: