Prvá Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty (ŽoFP) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko bola časovo ohraničená pilotná výzva. Žiadatelia mali možnosť podávať žiadosti o finančný príspevok (ŽoFP) v rámci dvoch prioritných osí.
PO1 – Príroda a kultúra
PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Informačné dni

Počas trvania výzvy Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh (EZÚS RDV) organizovalo 6 informačných dní. Jednotlivé informačné dni sa uskutočnili v jednotlivých dotknutých krajoch. V rámci informačných dní sa zúčastnilo 235 účastníkov.

Viac Info v dokumente