V dňoch 9. a 10. novembra 2021 Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh v rámci Informačného dňa predstavilo novú výzvu (SKHU/WETA/2101), zameranú na Prioritnú os 4, t. j. na podporu cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Podujatie prebiehajúce online formou v slovenskom a maďarskom jazyku otvoril Zoltán Németh, predseda EZÚS RDV, ktorý upriamil pozornosť na fakt, že Fond malých projektov predstavuje jeden z najúspešnejších fondov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, pričom vďaka nemu došlo k podporeniu takmer 120 projektov čiastkou 6 miliónov eur. Vrátane projektových partnerov sa jedná o 250 dotknutých organizácií. Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV, zdôraznila význam EZÚS RDV a jeho výsledky dosiahnuté v rámci rozvoja cezhraničného regiónu a cezhraničnej  spolupráce.  Celkový rozpočet aktuálnej výzvy z prostriedkov EFRR predstavuje takmer 620 000 EUR, pričom táto čiastka môže do vyhodnotenia projektov ešte vzrásť. V rámci Fondu malých projektov môžu prijímatelia získať podporu v hodnote 20 000 až 50 000 eur. Výzva sa uzatvára 3. decembra 2021, pričom termín ukončenia realizácie projektov spadá na 30. apríla 2022.

Na virtuálnom stretnutí sa zúčastnili predstavitelia samospráv, verejných inštitúcií, škôl, mimovládnych organizácií, občianskych združení, ako aj miestnych akčných skupín. Na podujatie sa registrovalo celkom 190 osôb. V rámci informačného dňa boli prezentované ciele, aktivity, cieľové skupiny, oprávnené aktivity a očakávané výsledky výzvy, udržateľnosť projektov, ako aj zjednodušené formuláre žiadosti o finančný príspevok. Seminár ponúkol cenné poznatky, priestor na otázky a taktiež možnosť výmeny skúseností. Ďakujeme vám za účasť.

Bližšie informácie o výzve:  https://rdvegtc-spf.eu

Prajeme veľa úspechov!