Trvanie výzvy: od 3. septembra 2018 do 24. septembra 2018


Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, ako aj so Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.  vyhlasuje Výzvu pre externých hodnotiteľov malých projektov v rámci strešných projektov „The Small Project Fund for the Western Programming Area – Priority axis 1” (SPF WETA1, kód: SKHU/1701/1.1/001) a „The Small Project Fund for the Western Programming Area – Priority axis 4” (SPF WETA4, kód: SKHU/1701/4.1/004), podporovaných Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, realizovaných s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja,


Výzva pre externých hodnotiteľov je vyhlásená za účelom výberu kvalifikovaných a skúsených odborníkov na vykonávanie kvalitatívneho hodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.


Podrobné informácie o výzve, ako aj podmienky a spôsob podania žiadostí sú uvedené v nižšie zverejnenej Výzve pre hodnotiteľov.


Ďakujeme za Váš záujem a prajeme Vám veľa úspechov pri predkladaní Vašich žiadostí.


Priložené dokumenty: