Úvod

EZÚS Rába-Dunaj-Váh v rámci Fondu malých projektov realizovaného pod Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (ďalej len „program“) v spolupráci so Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Trnavským samosprávnym krajom vyhlasuje


Výzvu pre externých hodnotiteľov malých projektov. Výzva pre externých hodnotiteľov je vyhlásená za účelom výberu kvalifikovaných a skúsených odborníkov na vykonávanie kvalitatívneho hodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.


Program sa realizuje v rámci finančných rámcov Európskej únie na roky 2014 – 2020 ako súčasť kohéznej politiky. Európska komisia schválila programový dokument rozhodnutím ES C (2015) 6805 dňa 30. septembra 2015. Cieľom programu je dosiahnuť súdržnosť slovenskomaďarského pohraničného regiónu prostredníctvom trvalo udržateľného využívania prírodného a kultúrneho dedičstva, zlepšením dostupnosti, zlepšovaním pracovných príležitostí a podporou inštitucionálnej spolupráce a spolupráce medzi ľuďmi. Celková podpora Európskeho fondu regionálneho rozvoja na financovanie projektov v rámci Fondu malých projektov je 5 297 505,50 EUR.


Cieľom tejto výzvy je vybrať kvalifikovaných a skúsených odborníkov na vykonávanie hodnotenia kvality malých projektov predložených v rámci Prioritnej osi 1 a Prioritnej osi 4.


Prioritná os 1 – Príroda a kultúra

Prioritná os 1 – Príroda a kultúra je súčasťou Programu financovaného prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR“) v rámci programového obdobia 2014-2020. Prioritná os prispieva k investičnej priorite 6c Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva. Špecifickým cieľom SO11 je Zvýšenie atraktivity
pohraničnej oblasti.


Výsledkami špecifického cieľa SO11 by mali byť:


– lepšie využívanie endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu na podporu trvalo udržateľného rozvoja miestnych ekonomík;
– zvýšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory kultúrnych aktivít a aktivít súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody;
– zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory spoločných aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt.


Vďaka projektom realizovaným v rámci tejto PO vzniknú nové integrované oblasti cestovného ruchu s vlastnými produktmi a vlastnou značkou. Intervencie budú prebiehať ekologicky a s dôrazom na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt spoločného regiónu.


Predpokladá sa, že na oboch stranách hranice výrazne vzrastie počet návštevníkov zo susednej krajiny a v mnohých malých regiónoch začne fungovať dlhodobá strategická spolupráca v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva.


Prioritná os 4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Prioritná os 4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti je súčasťou Programu financovaného prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programového obdobia 2014-2020. Prioritná os prispieva k investičnej priorite 11b Podpora právnej a správnej spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (EÚS-CB). Špecifickým cieľom SO41 je Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi.


Výsledkami špecifického cieľa SO41 by mali byť projekty zamerané na vnútornú sociálnu súdržnosť programovej oblasti a na posilnenie a zlepšenie úrovne medziinštitucionálnej spolupráce.


Ďalšie očakávané výsledky:
– posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, aktívna cezhraničná výmena skúseností,
– zlepšenie kapacít zapojených inštitúcií a posilnenie záujmu o cezhraničné aktivity,
– zlepšenie vzájomného porozumenia a zblíženie medzi etnickými skupinami žijúcimi v regióne,
– zvýšenie počtu dlhodobých (inštitucionalizovaných) partnerstiev,
– vysoká úroveň sociálnej účasti na cezhraničných aktivitách,
– vysoký počet trvalo udržateľných podujatí, akcií zahŕňajúcich celý programový región,
– zlepšenie úrovne dvojjazyčnosti v rámci programového regiónu.

Výzva na predkladanie žiadostí

Vybraní hodnotitelia v rámci tejto výzvy budú zapojení do procesu posudzovania žiadostí o pridelenie finančného príspevku predložených v rámci konkrétnej výzvy na predloženie projektov.
Návrh projektu musí prispieť k špecifickým cieľom prioritnej osi 1 alebo prioritnej osi 4. Špecifické ciele možno dosiahnuť pomocou oprávnených aktivít. Dosiahnuté výsledky projektov musia prispievať k programovým a projektovým ukazovateľom výsledkov a výstupov.


Výška disponibilného finančného príspevku v rámci Fondu malých projektov je 5 297 505,50 EUR z EFRR. Každý projektový návrh predložený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre malé projekty musí preto zahŕňať minimálne dvoch partnerov zapojených do projektového partnerstva vykonávajúcich aktivity projektu. Pre viac informácií si prečítajte balík dokumentov k výzve, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke www.rdvgetc-spf.eu.


A. Úlohy hodnotiteľov

Hodnotitelia budú vykonávať tieto úlohy:
– zúčastňovať sa na školeniach hodnotiteľov, ktoré budú vykonávané pracovníkmi EZÚS Rába-Dunaj-Váh,
– podpísať zmluvu o výkone pozície hodnotiteľa pri hodnotení projektov v rámci FMP s EZÚS Rába-Dunaj-Váh,
– poznať všetky relevantné dokumenty a materiály týkajúce sa FMP a Programu,
– vykonať hodnotenie kvality projektov vyplnením a predložením hodnotiacich hárkov pre príslušné žiadosti o finančný príspevok do stanoveného termínu.

Hodnotiteľom budú poskytnuté potrebné informácie počas povinného zaškolenia hodnotiteľov, ktoré organizuje EZÚS Rába-Dunaj-Váh.


B. Požiadavky na hodnotiteľov

Od nezávislých hodnotiteľov sa očakáva, že budú mať vysokú úroveň odborných skúseností v oblasti projektov, ktoré môžu byť podporené v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o FP. Uchádzači musia mať odborné skúseností a vybraní budú iba uchádzači, ktorí spĺňajú tieto minimálne požiadavky:


B.1 Vzdelanie


Uchádzači musia mať vysokoškolské vzdelanie (minimálne 1. stupňa) aspoň v jednej z nasledovných oblastí:
– ekonomika
– školstvo
– životné prostredie
– regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
– územné plánovanie
– prírodné vedy
– cestovný ruch
– kultúra
– právo
– šport.

B.2 Profesionálne skúsenosti


Uchádzači musia mať k termínu uzávierky podávania žiadostí o účasť vo výberovom konaní aspoň 3 roky preukázanej odbornej praxe (po udelení vysokoškolského titulu) v ktorejkoľvek z týchto oblastí:
– socio-ekonomický rozvoj,
– rozvoj a podpora kultúrnych a/alebo turistických služieb a/alebo majetku kultúrneho dedičstva,
– rozvoj cezhraničných marketingových alebo komunikačných produktov / služieb,
– ochrana životného prostredia,
– regionálny rozvoj,
– prírodné vedy,
– územný rozvoj,
– rozvoj vidieka,
– rozvoj cestovného ruchu a/alebo športu.


B.3 Jazykové znalosti


Uchádzači musia plynule hovoriť, čítať a písať v slovenskom alebo maďarskom jazyku (žiadosti o FP sú pripravené v slovenskom a v maďarskom jazyku).

B.4 Ostatné skúsenosti a znalosti


Okrem vyššie uvedených požiadaviek uchádzači musia disponovať nasledovnými skúsenosťami a poznatkami:
– skúsenosti s projektovým manažmentom a / alebo hodnotením projektov,
– znalosť požiadaviek stanovených legislatívnymi predpismi týkajúcimi sa riadenia štrukturálnych fondov EÚ, najmä Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
– mať vedomosti vo svojej vnútroštátnej legislatíve (maďarskej a / alebo slovenskej) v oblasti svojej odbornej praxe,
– dôležité poznatky o programovej oblasti, ako aj o relevantných strategických regionálnych aj miestnych dokumentoch (PHSR, koncepcie a pod.),
– skúsenosti v oblasti cezhraničnej spolupráce sú vítané.


C. Výkon práce

žiadosti o finančný príspevok budú hodnotiteľom prideľované na základe predmetu žiadosti a odbornej spôsobilosti hodnotiteľa. Hodnotenie môže vykonávať len súkromná osoba.


D. Pracovný rozvrh

Hodnotiteľ musí každú žiadosť o FP vyhodnotiť do 30 kalendárnych dní od ich doručenia zo strany EZÚS Rába-Dunaj-Váh. Hodnotenie projektov bude prebiehať v období: november 2018 – jún 2022. Presné termíny hodnotenia budú stanovené podľa termínov hodnotiacich kôl.


E. Proces výberového konania

žiadosti o účasť vo výberovom konaní musia uchádzači predkladať v písomnej podobe poštou alebo osobne na adrese EZÚS Rába-Dunaj-Váh.


Od uchádzačov sa žiada, aby predložili tieto dokumenty:
– žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
– profesijný životopis,
– kópie diplomov, osvedčení v národných jazykoch,
– ďalšie dokumenty dokazujúce schopnosť a odbornosť, ak sú k dispozícii, napr. referenčný list, výpis z pracovnej zmluvy,
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu žiadosti a priložených dokumentov pre potreby výberového konania a zaradenia do zoznamu hodnotiteľov podľa prílohy výzvy.


V dokumentoch musia uchádzači preukázať, že majú požadované zručnosti, dostatočné odborné skúsenosti a odborné znalosti v konkrétnych oblastiach.


žiadosti predložené po termíne sa nebudú posudzovať.


Pri podávaní žiadosti sa udeľuje súhlas s tým, že s osobnými údajmi poskytnutými uchádzačom sa zaobchádza v súlade s príslušnými vnútroštátnymi a komunitárnymi zákonmi. Podmienkou pre podanie žiadosti o vykonávanie pozície hodnotiteľa v rámci FMP v rámci Programu je potrebné pochopiť a prijať súčasnú politiku ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie: http://www.skhu.eu/privacy-policy.


Hodnotiteľov vyberie riaditeľka EZÚS Rába-Dunaj-Váh. Proces výberu sa bude vykonávať na základe kritérií stanovených vo výzve pre hodnotiteľov. EZÚS Rába-Dunaj-Váh môže požiadať kandidátov, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky o účasť na osobných pohovoroch.


F. Zoznam hodnotiteľov (Pool)

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky a výberové kritériá, sú zaradení do zoznamu hodnotiteľov [Pool]. Zoznam hodnotiteľov je zriadený na obdobie 2018-2022 a v prípade potreby sa pravidelne aktualizuje. Iba hodnotitelia zapísaní v Zozname hodnotiteľov sa môžu zúčastniť na procese hodnotenia ako externí odborníci. Upozorňujeme, že registrácia v zozname hodnotiteľov neznamená pre EZÚS Rába-Dunaj-Váh povinnosť podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom.


EZÚS Rába-Dunaj-Váh je oprávnený spustiť novú výzvu pre hodnotiteľov v prípade potreby rozšírenia zoznamu hodnotiteľov počas obdobia realizácie FMP. To však nemôže ovplyvniť postavenie hodnotiteľov, ktorí sa už nachádzajú v zozname (Pool). Hodnotitelia môžu byť vyškrtnutí zo zoznamu na vlastnú žiadosť. Zároveň si EZÚS Rába-Dunaj-Váh vyhradzuje právo vyškrtnúť hodnotiteľov zo zoznamu v prípade nedostatočného výkonu alebo ak vznikajú problémy v súvislosti s nestrannosťou a / alebo dôvernosťou hodnotiteľa. EZÚS Rába-Dunaj-Váh bude informovať uchádzačov o tom, či boli zapísaní do zoznamu hodnotiteľov alebo nie. Rozhodnutie výberovej komisie je konečné a nie je možné podať odvolanie.


G. Zmluvné podmienky

Od hodnotiteľov sa bude požadovať, aby vykonali posúdenie kvality malých projektov podľa ich odbornej spôsobilosti. EZÚS Rába-Dunaj-Váh zabezpečí, aby žiadosti o FP boli pridelené hodnotiteľom vyváženým spôsobom s príslušnou rotáciou. Takisto sa zohľadní geografická rovnováha v obidvoch krajinách a v oblastiach podpory. Pri zachovaní zásady výberu najkvalifikovanejších hodnotiteľov sa v prípade potreby zabezpečí rovnováha medzi mužmi a ženami. Zmluvy o výkone pozície hodnotiteľa budú podpísané medzi EZÚS Rába-Dunaj-Váh a hodnotiteľom.


H. Konflikt záujmov

Pre každú vykonávanú úlohu musí vybraný hodnotiteľ preukázať vhodné etické správanie a musí rešpektovať dôvernosť informácií a dokumentov, ku ktorým bude mať prístup. Hodnotitelia poskytujúci hodnotenie kvality nemôžu byť v konflikte záujmov v súvislosti s výberom žiadostí o FP. To znamená, že hodnotitelia sa nesmú osobne podieľať na vypracovaní alebo koordinácii projektov alebo na iných projektoch alebo aktivitách realizovaných subjektmi predkladajúcimi žiadosť o projekt. Na druhej strane sa hodnotitelia nemôžu zúčastniť výberového konania ako členovia Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov. Od hodnotiteľov sa vyžaduje, aby podpísali vyhlásenie o dôvernosti a nestrannosti pred začatím výkonu funkcie hodnotiteľa, ktoré preukazuje, že medzi ich pracovnou činnosťou a výkonom hodnotenia malých projektov nie je žiadny konflikt záujmov.


Najneskorší termín pre doručenie žiadostí v rámci výzvy pre hodnotiteľov je:
19.11.2018
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi (s uvedeným platným telefónnym číslom a e-mailovou adresou) zašlite v zalepenej obálke na adresu:

Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Fő tér 4.
2800 Tatabánya
V prípade nejasností ohľadne výzvy pre hodnotiteľov sa môžete
informovať na mailovej adrese: director@rdvegtc.eu

Prosím žiadosť označte textom:
SKHU/WETA/1801/Výzva pre hodnotiteľov