Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (ďalej len „EZÚS Rába-Dunaj-Váh“) v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (ďalej výzva) v rámci Fondu malých projektov, ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

PO1 – Príroda a kultúra

  • Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

  • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Typ výzvy:                                                    otvorená výzva

Dátum vyhlásenia:                                        01.04.2019

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:         30.06.2019;       30.09.2019;       28.02.2020;       30.04.2020

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vyčlenených na výzvu pre:

  • PO1 – Príroda a kultúra:        978.153,54 EUR
  • PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti:               3.696.740,47 EUR

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie územia oprávneného na podporu, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí o finančný príspevok, ako aj informácie o výberovom procese sú uvedené v balíku dokumentov pre žiadateľa. Výzvu a všetky súvisiace dokumenty si môžete stiahnuť kliknutím na nižšie uvedené odkazy ako „Balik dokumentov.zip“ súbor, prípadne jednotlivo.

Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku, ohľadom ktorých budú informácie zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu (www.skhu.eu) a  Fondu malých projektov (www.rdvegtc-spf.eu).

Prajeme Vám veľa úspechov!

Priložené dokumenty: