+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

GYIKMit tegyek, ha olyan kérdésem van, amely nem szerepel a GYIK listáján?

Ezt a fejezetet új információkkal és a potenciális pályázók által felvetett kérdésekkel folyamatosan bővítjük. Ha nem talál választ a kérdésére, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: info@rdvegtc-spf.eu, amelyre a lehető leghamarabb válaszolunk.


ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

Mit jelent a Kisprojekt Alap?

A Kisprojekt Alap (KPA) kisebb terjedelmű (20 000 – 50 000 EUR közötti ERFA hozzájárulás) pályázatok támogatásának eszköze. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban a két prioritási tengely (PT1 - Természet és kultúra; PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása) keretén belül a kisprojektek megvalósítására szánt pénzeszközök.

Hogyan történik a kisprojektek finanszírozása?

A kisprojektek végrehajtása előfinanszírozást igényel. A vezető kedvezményezett a kifizetési kérelmet csupán egyszer, a projekt végrehajtását követően nyújtja be.

Ki pályázhat?

A Kisprojekt Alap keretén belül azok pályázhatnak az ERFA-ból folyósított pénzügyi támogatásra, akik Magyarország vagy a Szlovák Köztársaság -Pályázói kézikönyv 3.2 fejezete szerinti- jogosult programterületein működnek a Pályázói kézikönyv 3.1 fejezetében felsorolt jogi formákban.

Mennyi a projekt időtartama?

A kisprojekt megvalósításának időszaka rendszerint nem haladhatja meg a 12 hónapot. Írásban megindokolt, kivételes esetekben az időtartam a Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága hozzájárulásával 18 hónapra módosítható.

Mennyi az ERFA által nyújtott minimális és maximális hozzájárulás összege?

Az EFRA által nyújtott minimális hozzájárulás összege 20 000 Euró.
Az EFRA által nyújtott maximális hozzájárulás összege 50 000 Euró.

Mik a partnerséggel kapcsolatos követelmények?

A partnerség létrehozásának alapvető követelménye, hogy a projektben legalább egy szlovák és egy magyar partner részt vegyen. A partnerség követelménye automatikusan teljesül, ha a pályázó Európai Területi Társulás (ETT).

Ki a kisprojekt vezető partnere és milyen feladatai vannak?

A partnerek közötti megegyezés kérdése, hogy ki lesz a partnerségben a kisprojekt vezető partnere. A vezető partner felelős a projektpartnerség koordinálásáért. A kisprojekt vezető partnere a pályázatot a teljes konzorcium nevében nyújtja be, fő kapcsolattartó a KPA vezető kedvezményezettjével (ETT). A kisprojekt vezető partnerének törvényes képviselője írja alá a pénzügyi hozzájárulás folyósításáról szóló szerződést.

Ki a kisprojekt partnere és milyen feladatai vannak?

A partnerek közötti megegyezés kérdése, hogy ki lesz a partnerségben a kisprojekt partnere. A kisprojekt partnere a projektben résztvevő partner, aki aláírásával vállalja a partnerséget. A kisprojekt partner aktívan részt vesz a pályázat előkészítésében, megvalósításában, valamint támogatást nyújt, információkat és háttéranyagokat biztosít a kisprojekt vezető partnere részére a projekttel kapcsolatos ügyintézés során.

Abban az esetben, ha a szervezet székhelye a keleti programterületen van, viszont rendelkezik bejegyzett fiókteleppel a nyugati programterületen is, benyújthat-e pályázatot mindkét programterületen (ETA/WETA)?

Igen, azzal a feltétellel, hogy a projektet a pályázat benyújtásának programterületén belül valósítja meg.

Vállalkozók is részt vehetnek a projektben partnerként?

Vállalkozók nem pályázhatnak.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: KÖLTSÉGVETÉS / ELSZÁMOLÁS

Szükséges csatolni az árajánlatokat a Pályázati formanyomtatvány mellékleteként benyújtandó Piackutatásról szóló feljegyzéshez?

A pályázat benyújtásakor a Piackutatásról szóló feljegyzés-hez nem szükséges csatolni az eredeti alátámasztó dokumentumokat.

Miért a piackutatás átlagárát kell figyelembe venni költségvetés összeállításakor?

A benyújtott pályázat költségvetésében megadott ár három árajánlat átlagából kerül megállapításra, tekintettel arra, hogy a megvalósítás során pozitív/negatív irányban is eltérhetnek az árak a pályázatíráskor végzett piackutatáshoz képest. A pályázat benyújtásakor készített piackutatásnak az a célja, hogy a költségvetésben reális árak szerepeljenek. A megvalósítás során a beszerzés lefolytatásához újra szükség lesz piackutatásra, ahol már a legalacsonyabb árat kell választani.

El lehet-e számolni a projektírás költségét?

A projektírás költségét, sikerdíjat nem lehet elszámolni.

Be lehet-e nyújtani olyan pályázatot, amely nagyobb költségvetéssel rendelkezik, mint 50 000 Euró az önrész megnövelésével? (Pl.: ha egy nagyobb projekt egy részére igényelne csak támogatást a KPA-ból)

Az ERFA-ból igényelt támogatás összege maximum 50 000 Euró lehet, melyhez 15% önrészt kell vállalnia a partnereknek. A formanyomtatványban (kérelemben) nem lehet megemelni sem az ERFA, sem az önrész összegét.

Költségvetés: egy fesztivál esetében, ha a pályázatírás időpontjában még nem született döntés arról, hogy milyen előadó kerül felkérésre, hogyan lehet meghatározni a költségvetési tétel összegét? Mivel nagy különbség van a különböző művészek díjai között, milyen módszerrel lehet ezt előre meghatározni?

Fesztivál esetében javasolt egyértelmű igényeket meghatározva (pl.: zenei stílus, hány fős zenekar, hány perces előadás, élő zene, stb.) bekérni az árajánlatokat a szolgáltatóktól.

Képezhet-e a projekt bevételt az eredmény és/vagy a kimenet fenntartására?

A Kisprojekt Alap keretében megvalósuló pályázatok nem képezhetnek bevételt, azonban, ha ez megtörténik, a Vezető Kedvezményezett haladéktalanul jelenti ezt az ETT számára és a nyereségeknek megfelelő ERFA támogatást visszafizeti az ETT számára.
A projekt kimenetei és eredményei nem generálhatnak bevételt (pl.: támogatásból készült kiadvány nem árusítható, a támogatott rendezvényre/koncertre nem szedhetnek belépőt, stb.), viszont bizonyos projektek működtetéséhez a kiadások továbbszámlázásával bevétel képződhet (pl.: pályázatból felújított épület esetleges víz, villany, fűtés hazsnálatakor tovább számlázásából bevétel képződhet) és egyben igazolni tudják, hogy a befolyt összeg valóban a működéshez szükséges volt, és arra fordították.

Számlázhat-e a költségvetés nélküli partner?

A költségvetés nélküli partnernek nem lehetnek kiadásai és nem is számlázhat.

Elvárás-e, hogy egy pályázónak egy közeli vagy szomszédos régióból legyen határon túli partnere? Működhet-e a partnerség, ha nem a szomszédos régiókból vannak a partnerek?

Nem elvárás, hogy egymással szomszédos régióból származó partnerek pályázzanak.

GDPR

A Kisprojekt Alap milyen információkat gyűjt rólam?

A Kisprojekt Alap csak olyan információkat gyűjt és használ a pályázókról, amely feltétlenül szükséges a program működéséhez és ezeket az EU-s jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Projekttevékenység tervezése:

Milyen tevékenységeket támogat a Kisprojekt Alap?

A Pályázói kézikönyv 2. fejezetében található a PT1 „Természet és kultúra” és a PT4 „Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása“ prioritási tengelyekre vonatkozó támogatható tevékenységek indikatív listája.

Kizárólag a Pályázói kézikönyben felsorolt tevékenységek közül lehet választani?

A Pályázói kézikönyvben felsorolt lista indikatív. Ezt a listát olyan tevékenységekkel lehet bővíteni, melyek hozzájárulnak a program céljainak és a prioritási tengely specifikus céljának eléréséhez.

Csak egy fő tevékenységet lehet választani?

A pályázati formanyomtatványban egy fő tevékenység kiválasztására nyílik lehetőség, azonban a pályázat további tevékenységekkel is összhangban állhat.

Hozzájárulhat-e egy projekt egyszerre mindkét prioritási tengely specifikus céljának eléréséhez?

Egy projektnek csak egy prioritási tengely specifikus céljának eléréséhez kell hozzájárulnia.

Lehet-e pályázni olyan tevékenység megvalósítására, amelynek a helyszíne a programterületen kívülre esik?

Pályázni kizárólag az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapra meghatározott programterületen megvalósuló tevékenységgel lehet, és egyúttal a programterületen felmerült és ténylegesen kifizetett költségek számolhatók el.

Mit jelent a közös előkészítés, közös megvalósítás, közös személyzet és a közös finanszírozás?

A projekt partnereinek az alábbi felsorolt követelményekből legalább három esetben együtt kell működniük. A közös előkészítés és a közös megvalósítás minden projekt esetében kötelező, harmadik együttműködési területként a közös személyzet vagy a közös finanszírozás választható.
A közös személyzet ezesetben azt jelenti, hogy a projektre egy-egy projektmenedzser szükséges minden partnernél.
A közös finanszírozás esetében pedig a partnerek költségvetései együtt alkotják a projekt teljes költségvetését.
A partnerek mind a négy területen együttműködhetnek.
Kötelezőek a személyi és az irodai/adminisztrációs költségek?
Igen. A személyi költség általánosan 15%, de a PT1 keretén belül az infrastruktúra és építési munkálatok esetében 5%-os átalány.
Az irodai és adminisztratív költség kötelezően a személyi költség 15%-a.

MEGVALÓSÍTÁS

Milyen korlátozások vannak a projekt időtartamát tekintve?

A projekt befejezése nem lépheti túl a 2021.08.31. dátumot.
A kisprojekt megvalósításának időszaka rendszerint nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Mi a legkorábbi időpont a projekt megvalósításának kezdetére?

A projekt megvalósítása legkorábban a pályázat benyújtását követő napon kezdődhet. A pályázó az elbírálási folyamat lezárásáig és a szerződés aláírásáig a projektet saját felelősségére valósíthatja meg, betartva azokat a feltételeket, amelyek a szerződés aláírását követően is érvényesek lesznek, azaz a programot érintő valamennyi kötelező hatályú előírást és szabályt.

Hogyan dokumentáljam a vállalt indikátorokat?

A Pályázói kézikönyv 8. fejezetében olvashatók az egyes indikátorok meghatározásai és dokumentálásának módjai.

Hogyan és meddig van lehetőség projektmódosításra?

A projektmódosítás eljárását a Projektmegvalósítási kézikönyv 2.2. fejezete írja le. Módosítási kérelmet a projektzárás előtt legalább 45 nappal szükséges benyújtani.

Mit kell feltüntetni a projektmegvalósítás során felmerült számlákon?

A költségek elszámolásánál a kettős finanszírozás bármilyen formája tiltott. Ennek elkerülése érdekében az eredeti számlákat és a számlákkal egyenértékű számviteli bizonylatokat a kisprojekt kedvezményezettnek az alábbi módon záradékolni kell:
..….……Euro költség az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program társfinanszírozásával közvetlenül kapcsolódik a (projekt azonosító -zám) …………… (projekt rövidítése)………………………………………….. projekt megvalósításához.

Mi az elszámolhatóság időbeli követelménye?

Azok a költségek számolhatók el, amelyek a projekt időtartama alatt keletkeznek, illetve legkésőbb a projektzárást követő 30 napon belül kerültek kifizetésre. A pályázatban megjelölt projektidőszak legkorábbi időpontja a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem benyújtásának napja.

Mi az elszámolhatóság területi követelménye?

Az elszámolhatóság területi hatálya szerint az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapból kizárólag a nyugati programterületen felmerült és ténylegesen kifizetett költségek számolhatók el.

A magyarországi partnernek a beszerzés során hány árajánlatot kell kérnie?

A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések leírását az Elszámolási segédlet 2.9 fejezet tartalmazza.
A nettó 5 000 eurót elérő vagy meghaladó összegű beszerzések esetében a piaci árnak való megfelelés igazolásához a kisprojekt kedvezményezettnek legalább 3 érvényes, azonos tárgyú, egymástól független ajánlattevőtől származó, összehasonlítható, összegében egyértelmű írásos ajánlat alapján kell döntenie.
A nettó 1 000 és 5 000 euró közötti beszerzések esetében a piaci ár igazolására szükség van legalább további egy (összesen 2) – egymástól és a Kisprojekt kedvezményezettől független fél által biztosított - hasonló termék/szolgáltatás árának a bemutatására.
A nettó 1 000 euró alatt - a piaci ár igazolására nincs szükség.
A nettó 1 000 eurót elérő vagy meghaladó értékű beszerzések esetén, amennyiben az előző pontokban előírt árajánlatok bármelyike olyan jogi személytől származik, mely megfeleltethető az in-house beszerzésnek, abban az esetben az ilyen ajánlaton felül szükséges az előző pontokban előírt számú független árajánlat bemutatása is.

A szlovákiai partnernek a beszerzés során hány árajánlatot kell kérnie?

A szlovákiai beszerzéseket a következő dokumentum szabályozza: Príručka k procesu verejného obstarávania. A dokumentum és mellékletei az RDV ETT honlapjáról letölthetőek.
http://rdvegtc-spf.eu/wp-content/uploads/2018/07/Príručka-VO_verzia-2.0.pdf

ERFA / ÖNRÉSZ

Mennyi az ERFA és az önrész aránya?

Az ERFA által nyújtott hozzájárulás a kisprojekt elszámolható összköltségének 85%-át jelenti, projektenként min. 20 000 €, max. 50 000 €.
Az összköltség fennmaradó 15%-át a kisprojekt kedvezményezettjei biztosítják önerőként, ún. saját forrásból való társfinanszírozás útján. A saját forrásból való társfinanszírozás alapját a kedvezményezett saját pénzeszközei, valamint hitelforrás képezheti.

Mivel bizonyítható a pénzügyi alkalmasság?

A vezető partnernek és projektpartnernek pénzügyileg alkalmasnak kell lennie a projekt önrészének biztosítására. A feltétel teljesüléséről a pályázati felhívás 3. sz. mellékletében kell nyilatkozni. A pénzügyi hozzájárulás folyósításáról szóló szerződés megkötése előtt a kedvezményezettek a feltétel teljesülését a benyújtás időpontjában 3 hónapnál nem régebbi igazolás (bankszámlakivonat, hitelszerződés, képviselő-testületi határozat...) segítségével kötelesek bizonyítani.

Van meghatározott költségelosztás a projektben résztvevő partnerek között?

Az egyes projektpartnerek teljes költségvetéshez viszonyított legnagyobb megengedett aránya 70%:30% lehet. Ennél magasabb illetve alacsonyabb arány esetén a pályázat nem támogatható.

Hogyan számolhatók el a személyi költségek? Milyen dokumentumokkal kell alátámasztani ezen költségeket?

A személyi költség általánosan a közvetlen költségek 15%-a, de a PT1 keretén belül az infrastruktúra és építési munkálatok esetében 5%-os általány.
A kisprojekt kedvezményezett szervezet közvetlen alkalmazásában álló, projektmenedzsment feladatokat végző és /vagy projekttel kapcsolatos feladatokat ellátó, munkavállalókkal összefüggésben felmerült bér jellegű költségeket lehet elszámolni.
A személyi költségek elszámolásához nem szükséges alátámasztó dokumentumokat becsatolni a hitelesítésre kijelölt szervezet felé.

Mennyi az irodai és adminisztratív költség átalányának összege és milyen tételek tartoznak ide?

Irodai és adminisztratív költségek a flat rate (átalányfinanszírozás) szabály alapján számolhatók el, amelynek nagysága a projektben elszámolt személyi költségek 15%-a.
Az elszámolható irodai és adminisztrációs költségek tételes felsorolását az Elszámolható költségek kézikönyve 5.2 fejezete tartalmazza.
Irodai és adminisztratív költségek elszámolásához nem szükséges alátámasztó dokumentumokat becsatolni a hitelesítésre kijelölt szervezet felé.

Milyen formában fog megvalósulni a projekt ellenőrzése?

Mindkét tagállamban az ellenőrzés a projekt megvalósítása során felmerült költségek jogosultsági ellenőrzésére, a jogosultság igazolására, a költségek helyességére, gazdaságossági és hatékonysági vizsgálatára, valamint az elszámolhatósági feltételek ellenőrzésére terjed ki.
A magyarországi kedvezményezettekre vonatkozó, első szintű ellenőrzés feladatokat a 238/2015. (IX.4.) Korm. Rendelet alapján a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. látja el.
A szlovákiai kedvezményezettek első szintű ellenőrzését a Nagyszombati Kerületi Önkormányzati Hivatal végzi.
Ez magába foglal minden olyan adminisztratív, pénzügyi, szakmai és helyszíni ellenőrzést, amely annak megállapítására irányul, hogy a kedvezményezett az uniós támogatási szerződésben rögzített kötelezettségeit a vonatkozó uniós és hazai jogszabályokkal összhangban teljesítette.

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

Hogyan számolhatók el a nem euróban keletkezett költségek?

A nem euróban keletkezett költségeket az Európai Bizottság által meghatározott, a jelentés benyújtásának hónapjában érvényes árfolyamon szükséges átváltani. Az árfolyam az alábbi linken érhető el:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Hogyan zajlik a kisprojektek elszámolása?

Minden kisprojekt kedvezményezett – beleértve a kisprojekt vezető kedvezményezettet is – köteles egyénileg elkészíteni és a projekt megvalósításának záródátumát követő tizenöt (15) naptári napon belül benyújtani a projekt megvalósítása során nála felmerült és elszámolni kívánt költségeket tartalmazó pénzügyi elszámolást euróban, az országa illetékessége szerinti hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére, az országa szerinti hivatalos nyelven.
A Kisprojekt kedvezményezett pénzügyi jelentése a végrehajtás valamennyi lényeges információjáról beszámol (elvégzett tevékenységek, elért eredmények, mutatók, tájékoztatási kötelezettségek teljesítése), illetve részét képezi a pénzügyi elszámolás és a nevesített költségeket alátámasztó, a projekt megvalósítással összefüggő dokumentumok az Elszámolási segédlet c. dokumentumban foglaltak szerint.
A kiadások hitelesítésének feltétele azok pénzügyi teljesítése. A kisprojekt kedvezményezettek számára az elszámolhatósági időszak alatt keletkezett költségek kifizetésének legkésőbbi időpontja a projekt megvalósításának záródátumát követő harminc (30) naptári nap.
A Kisprojekt kedvezményezett pénzügyi jelentést papír alapon mellékletek nélkül (magyarországi kedvezményezettek eredeti számlákat mellékelve) és elektronikusan is (xlsx, valamint aláírt, szkennelt pdf formátumban) alátámasztó dokumentációval (Pen drive-on) kell benyújtani.
A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a jelentés benyújtását követő harminc (30) naptári napon belül hitelesíti és megküldi a Kiadások jogosultságáról szóló nyilatkozatot.
Projektszinten (Kisprojekt zárójelentés): a kisprojekt vezető kedvezményezett a kisprojekt kedvezményezettől beérkezett Kisprojekt kedvezményezett pénzügyi jelentése és az ellenőrző szervek által kiállított Kiadások jogosultságáról szóló nyilatkozat alapján elkészíti a Kisprojekt zárójelentést és a Kisprojekt kifizetési kérelmet, melyeket papíralapon, illetve az összesített mellékleteket elektronikusan (Pen drive-on) csatolva, a projekt befejezését követő legkésőbb hatvan (60) naptári napon belül megküldi az RDV ETT részére.
Bővebb információ a http://rdvegtc-spf.eu/letoltes/ oldalon elérhető Megvalósítás dokumentumcsomagban olvasható.

Kinek történik a kifizetés?

A pénzügyi hozzájárulást a kisprojekt vezető partnere kapja, vissza nem térítendő támogatás formájában a zárójelentés elfogadását követően. A kisprojekt vezető partnere felelős a partnerek közötti pénzügyi hozzájárulás szétosztásáért, mégpedig a Partnerségi megállapodásban rögzített feltételek szerint.

Milyen egyéb teendő van a projekt befejezését követően?

A Kisprojekt Alap által támogatott projekteknek projektfenntartási kötelezettségük van.
A projekt befejezését követően biztosítani kell a projekt eredményeinek fenntartását pénzügyi, humán erőforrás és technikai szempontból egyaránt és erről infrastrukturális beruházást tartalmazó projektek esetén a projekt befejezését követően 5 éven keresztül évente, infrastrukturális beruházást nem tartalmazó (szoft) projektek esetében 1 évvel a projekt befejezését követően jelentést kell készíteni.
A Kisprojekt fenntartási jelentések benyújtásának határideje az adott jelentéstételi időszak lezárását követő 30 naptári nap.

Hogyan archiváljam a projekt dokumentumait?

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013 EU Rendeletének 140. cikkében foglaltaknak megfelelően a projekt megvalósításához kapcsolódó valamennyi dokumentumot meg kell őrizni a projektmegvalósításban résztvevő partnerek székhelyén (pályázat, projektjelentések stb.) és ezeket elektronikus (.xls, .doc, pdf) formában is archiválni szükséges.

KOMMUNIKÁCIÓ

A projektnek milyen láthatósági és nyilvánossági követelményeket kell teljesítenie?

A projektláthatóság minimális követelményei:
a) Ideiglenes hirdetőtábla és poszter - A projekt megvalósítása során a kedvezményezett látható és nyilvános helyen - pl.: az épület bejáratánál - ideiglenes hirdetőtáblát vagy posztert köteles elhelyezni.
b) Állandó hirdetőtábla vagy plakett - Az állandó hirdetőtábla vagy plakett kizárólag azon pályázatok esetében szükséges, melyek infrastruktúra és építési munkák költségeit tartalmazzák. A pályázat megvalósításának befejezésekor a kedvezményezett a beruházási helyszíne(ke)n - állandó hirdetőtáblát vagy plakettet helyezhet el.
c) Honlap - Minden kedvezményezett köteles a saját honlapján (amennyiben van ilyen) elhelyezni a pályázatra vonatkozó információt, ideértve annak céljait és eredményeit is, azonban nem minden pályázat köteles saját honlappal rendelkezni.
d) Nyilvános projektesemény - A projekt megvalósítása idején legalább egy nyilvános projektrendezvényt kell szervezni. Ilyen lehet például a pályázat kedvezményezettjei és a résztvevő partnerek képviselőinek, vendégeinek találkozója a sajtó képviselőivel, a médiával, vagy a vonatkozó specifikus terület képviselőivel, a lakosokkal abból a célból, hogy bemutassák a pályázati tevékenységeket és a pályázat megvalósításának céljait.
Az ilyen rendezvények megszervezését be kell jelenteni a Kisprojekt Alap vezető kedvezményezettjének (ETT) két (2) héttel a rendezvény dátuma előtt. A minták elérhetők és letölthetők a www.rdvegtc-spf.eu honlapon.
A projektláthatóság követelményeit részletesen a Projektláthatósági kézikönyv tartalmazza.

Mit kell feltüntetni a projekt kommunikációs anyagain?

A láthatósági és nyilvánossági követelményeket a Projektláthatósági kézikönyv tartalmazza.
A Program által finanszírozott Kisprojekt Alap pályázatok minden kommunikációs anya-gának tartalmaznia kell:
- a) Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program logóját
- b) A Rába-Duna-Vág ETT logóját
- c) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra való hivatkozást
- d) A program szlogenjét: Partnerséget építünk
- e) Hivatkozást a www.skhu.eu és www.rdvegtc-spf.eu honlapokra
- f) Hivatkozás arra, hogy a kommunikációs anyag nem feltétlenül tartalmazza az EU hivatalos álláspontját („A jelen ..... tartalma nem feltétlenül tartalmazza az Európai Unió hivatalos álláspontját.“)
A fenti hivatkozásoknak szerepelniük kell minden, a pályázat útján megvalósított és finanszírozott tájékoztatási és terjesztő tevékenységben, mint például a kiadványokon, weboldalakon, ajándéktárgyakon, rendezvényeken, és egyéb, az alábbiakban ismertetett kimeneteken. A kis méretű ajándéktárgyakon, amelyek esetében nagyon korlátozott a felület mérete, mint pl. tollak, pendrive-ok, nyakpántok, elég a program logójának vagy annak derivált változatának ábrázolása (részleteket lásd a Brandbook-ban). Ezen kívül ezen anyagok másolatát az RDV ETT-hez is el kellene juttatni.

Mit tegyek, ha olyan kérdésem van, amely nem szerepel a GYIK listáján?

Ezt a fejezetet új információkkal és a potenciális pályázók által felvetett kérdésekkel folyamatosan bővítjük. Ha nem talál választ a kérdésére, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: info@rdvegtc-spf.eu, amelyre a lehető leghamarabb válaszolunk.