Monitorovací výbor FMP predlžuje termín na predkladanie žiadostí o FP v rámci prvej výzvy (SKHU/WETA/1801) do 5. novembra 2018. Termín bol predĺžený z dôvodu štátneho sviatku v Maďarsku v pôvodne stanovenom termíne.

Termín na predloženie je nasledovný:
● osobne v sídle FMP VP do 05.11.2018 do 15,00 hod.,
● doporučenou poštou s najneskorším dátumom odoslania 05.11.2018
● expresnou kuriérskou zásielkou s najneskorším dátumom odoslania 05.11.2018.