EZÚS RDV v dôsledku pandémie zrušilo zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov, ktoré sa malo konať dňa 19. marca 2020,  a  spustilo písomné hlasovanie do 2.4.2020. 

Napriek tomu, že primárnym cieľom bolo schválenie zoznamu projektových žiadostí predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola aj aktuálne otvorenej výzvy na prekladanie malých projektov, do programu rokovania bola zaradená aj informatívna správa o priebehu implementácie FMP, s cieľom napomôcť pri rozhodovaní aj takýmto spôsobom. 

Per rollam bolo schválených 23 projektových žiadostí, z toho 6 žiadostí v rámci prioritnej osi 1 s príspevkom z EFRR vo výške 270 062,16 €, v zmysle tabuľky č. 1., a 17 žiadostí v rámci prioritnej osi 4 s príspevkom z EFRR vo výške 768 407,13 €, v zmysle tabuľky č. 2.

Ešte stále dostupná finančná alokácia Fondu malých projektov poskytuje možnosť na realizáciu ďalších projektov, preto EZÚS RDV ako Vedúci partner FMP naďalej vyzýva žiadateľov na predkladanie projektových žiadostí o finančný príspevok. Termín nasledujúceho hodnotiaceho kola je 30. apríl 2020. Ďalšie informácie sú dostupné na: http://rdvegtc-spf.eu/vyzva_na_predkladani/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-financny-prispevok-pre-male-projekty-v-zapadnom-pohranicnom-regione/?lang=sk

Zoznam schválených projektov je možné stiahnuť tu: