Pod záštitou Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (ďalej EZÚS RDV) sa dňa 23. mája 2019 konalo na Mestskom úrade v Dunajskej Strede slávnostné odovzdávanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci prvej výzvy Fondu malých projektov úspešným žiadateľom. Na slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnili aj predstavitelia príslušných žúp, ktorí v značnej miere prispeli k založeniu a pôsobeniu Fondu malých projektov. V priebehu podujatia Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV, oboznámila prijímateľov s informáciami nevyhnutnými pre úspešnú implementáciu projektu, boli adresované okrem iného aj povinnosti prijímateľov v súvislosti so zabezpečením viditeľnosti projektu, jeho vyúčtovaním a podávaním monitorovacích správ. 

Projekty bolo možné podať v nadväznosti na pilotnú výzvu Fondu malých projektov, ktorá je súčasťou Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, v časovom rozmedzí od 3. septembra do 5. novembra v rámci prioritných osí „Príroda a kultúra“ (PO1)  a „Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti“ (PO4).

Z 33 projektov podaných v rámci prvej výzvy bolo schválených celkom 14 projektov v nadväznosti na rozhodnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov zo dňa 1. februára 2019. Zoznam úspešných žiadateľov je dostupný na webovej stránke Fondu malých projektov (www.rdvegtc-spf.eu).

Úspešné projekty prispejú k posilneniu cezhraničnej spolupráce v západnej pohraničnej oblasti, ako aj k zvyšovaniu miery návštevnosti týchto regiónov. V rámci prvej výzvy Fondu malých projektov budú realizované napríklad exkurzie, festivaly, spoločné cezhraničné podujatia, vodné túry; budú vyhotovené filmy, štúdie, metodiky, digitálne fotografie, turistické brožúry; dôjde k vybudovaniu stodoly, amfiteátra, pódia, pece; obnoví sa vlastivedný dom, vznášajúca sa veža, a možno očakávať mnoho ďalších výstupov a výsledkov plynúcich z implementácie projektov.

Veríme, že výsledky prvej výzvy budú podnecovať záujemcov o Fond malých projektov v pozitívnom smere a možnosť získania finančnej podpory v rámci budúcich kôl využije čoraz vyšší počet jednotlivcov.  

V rámci druhej výzvy je možné podať projekty počnúc dňom 1.4.2019. Termíny ukončenia hodnotiacich kôl sú nasledovné: 30.6.2019, 30.9.2019, 15.1.2020.

Počas doby trvania výzvy majú žiadatelia možnosť požiadať o pomoc či poradenstvo v prípade, ak v súvislosti s procesom vypracovávania a implementácie projektu narazia na nejasnosti či ťažkosti. Informácie ohľadom podania projektu a hodnotiaceho procesu, ako aj celý balík výzvy sú dostupné na webovej stránke Fondu malých projektov pre západnú pohraničnú oblasť programu Interreg SKHU (www.rdvegtc-spf.eu). Podrobné informácie sú k dispozícii aj na webovej stránke Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (www.skhu.eu).

V prípade záujmu o konzultácie nás môžu žiadatelia kontaktovať prostredníctvom e-mailu (info@rdvegtc-spf.eu), telefonicky (+36 30 1622 320, +421 905 134 745) alebo osobne v priestoroch EZÚS RDV ETT v Tatabányi a v Dunajskej Strede: 2800 Tatabánya, Fő tér 4., EZÚS RDV 929 01 Dunajská Streda, Biskupa Kondého 4577/18.

Podrobnejšie informácie v súvislosti so správnym vyplnením formulára žiadosti o poskytnutie podpory sú poskytované aj Informačnými bodmi v Nitre (​+421 37 6925 968 arpad.bak@unsk.sk) a v Bratislave  (+421 248 264 259 veronika.galova@region-bsk.sk.

Prajeme Vám veľa úspechov k implementácii víťazných projektov a tešíme sa na ďalšie projektové návrhy predložené v rámci druhej výzvy na predkladanie projektových návrhov.